I. Основни положения

 1. Тази уеб страница (наречена  САЙТ) се поддържа от Владимир Петров
 2. Всяко друго лице, което ползва САЙТА и/или нашите допълнителни услуги, е наричано за краткост ДОВЕРИТЕЛ.
 3. Препоръчваме на всички ДОВЕРИТЕЛИ да прочетат внимателно общите условия по-долу преди да използват САЙТА, защото при използването на този САЙТ, ДОВЕРИТЕЛИТЕ се съгласяват безусловно с тези правила и условия.
 4. Освен на тези общи условия, ДОВЕРИТЕЛИТЕ се подчиняват на общите законови разпоредби чрез ползването на САЙТА.
 5. Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на сегашния САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 6. Освен това, dostavki.de ще урежда промени на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, ако тези промени са наложени от закона чрез сила откъм компетентните органи. Ако такива промени са наложени, те ще се прилагат ретроактивно за вече поставените и потвърдените поръчки.
 7. В тези случай, dostavki.de е задължено да информира ДОВЕРИТЕЛИТЕ за най-новата версия и ако се изисква, промените се прилагат и за поръчките вече поставени(потвърдени).
 8. Ако някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на САЙТА се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не въздейства на валидността и приложимостта на останалите разпоредби.
 9. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират също как dostavki.de Ви предоставя допълнителни услуги като:
  • – АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА
  • – други услуги
 1. За да използва допълнителните услуги на dostavki.de, ДОВЕРИТЕЛЯТ потвърждава (декларира), че той/тя:
  • – е пълнолетен(-а)
  • – има право юридически да влиза в договорни отношения.
 1. dostavki.de си запазва правото да откаже достъпа до тази и всички други услуги, които предлага, на който и да е ДОВЕРИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА, ако се окаже, че едно от условията в т. 10 не е изпълнено.
 2. За използване на услугите, предоставяни от КОМИСИОНЕРА е препоръчителна регистрация в САЙТА – www.dostavki.de. Регистрацията е безплатна и дава право на достъп до пълната му функционалност.
 3. При регистрация ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя минимум следната информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
  • – името и фамилията си
  • – адрес за кореспонденция (използван и за доставка)
  • – телефон за връзка (препоръчително мобилен)
  • – актуална електронна поща

dostavki.de е в процес на регистрация като Администратор на лични данни в КЗЛД и може да събира и други лични данни от ДОВЕРИТЕЛЯ съгласно Политика за защита на личните данни.

II. АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА – дефиниция и общи положения

 1. АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА представлява КОМИСИОНЕН ДОГОВОР между:
  • – dostavki.de, наричано КОМИСИОНЕР.
  • – и крайния потребител на услугата, наричан ДОВЕРИТЕЛ.
 2. За всяка АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА се издава уникален номер в системата на КОМИСИОНЕРА. Този номер се предоставя на ДОВЕРИТЕЛЯ и служи като номер на договора.
 3. По усмотрение на dostavki.de, всяка АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА може да бъде разделена на отделни АСИСТИРАНИ ПОРЪЧКИ. Всяка получава уникален номер и всяка се счита за отделен КОМИСИОНЕН ДОГОВОР.
 4. По усмотрение на dostavki.de, дружеството може да възлага изпълнението на КОМИСИОНИЯ ДОГОВОР на друго лице (физическо или юридическо). В тези случаи другото лице се счита за КОМИСИОНЕР.
 5. При възлагане на изпълнението на друго лице, dostavki.de не е длъжно да уведомява ДОВЕРИТЕЛЯ.
 6. dostavki.de няма право да променя тези ОБЩИ УСЛОВИЯ при възлагането на КОМИСИОНИЯ ДОГОВОР на другото лице без предварително съгласуване с ДОВЕРИТЕЛЯ.

III. АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА – предмет на договора

 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на КОМИСИОНЕРА срещу възнаграждение да сключи от свое име или от името на ДОВЕРИТЕЛЯ една от следните правни сделки:
  • – поръчване и заплащане на стока и/или услуга от ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦ, както и доставката ѝ до България (ако е необходима)
  • – само заплащане на стока и/или услуга (когато поръчването и доставката не се уреждат от КОМИСИОНЕРА, а от ДОВЕРИТЕЛЯ)
 2. Правната сделка е винаги за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ.
 3. Ако не може да бъде уредена доставката на стоката до адрес в Германия или друга държава в ЕС (по усмотрение на КОМИСИОНЕРА), то АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА може да бъде отказана.
 4. За ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦ се счита физическо или юридическо лице, с което КОМИСИОНЕРЪТ сключва сделка от името и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ и:
  • има собствен сайт и сключва сделките си чрез него при едни и същи условия за заплащане и доставка до адрес в Германия или друга държава от ЕС.
  • – или действа като регистриран продавач в интернет платформи за търговия (например eBay.de, Amazon.de, eBid.de)
 5. Ако ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦА има различни условия за заплащане и/или доставка до адрес в Германия или друга държава в ЕС, то КОМИСИОНЕРА може да раздели АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА на отделни АСИСТИРАНИ ПОРЪЧКИ по т. 16.
 6. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да извърши правните сделки при следните условия:
  • – Времето от поръчване на стоката и/или услугата до доставката ѝ до България или друга крайна държава в ЕС да се счита за технологично време и да е изключено от сроковете за изпълнение на договора
  • – При заплащане на стока и/или услуга технологичното време за пристигане на сумата в сметката на ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦА да е изключено от сроковете за изпълнение на договора
 7. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да прехвърли в срок от 5 работни дни след получаване на стоката и/или услугата в България или друга крайна държава в ЕС правата и задълженията, възникнали за него като резултат от сключените сделки на ДОВЕРИТЕЛЯ, а последният е длъжен да ги приеме.

IV. АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА – права и задължения на КОМИСИОНЕРА

 1. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец.
 2. В случай че КОМИСИОНЕРЪТ изпълни поръчката при по-изгодни условия от тези, определени от ДОВЕРИТЕЛЯ, изгодата е за ДОВЕРИТЕЛЯ.
 3. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да даде сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ и да му прехвърли резултатите от изпълнените сделки в срока по т. 26.
 4. КОМИСИОНЕРЪТ има право да се отклони от поръчката, когато отклонението е в интерес на ДОВЕРИТЕЛЯ и КОМИСИОНЕРЪТ няма възможност да иска нови нареждания от него, или поисканите такива не са получени своевременно.
 5. Ако КОМИСИОНЕРА се отклони от поръчката без да са налице условията по предходната точка, ДОВЕРИТЕЛЯТ може:
  • – да не признае сделките и
  • – да поиска неустойката по т. 48 от настоящия договор.
 6. ДОВЕРИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сделките, когато:
  • – КОМИСИОНЕРЪТ заяви, че поема разликата между установените от ДОВЕРИТЕЛЯ цени и цените на сключените от КОМИСИОНЕРА сделки
  • – КОМИСИОНЕРЪТ докаже, че не е било възможно да се изпълни поръчката при установените от ДОВЕРИТЕЛЯ цени и че с извършените сделки е предпазил ДОВЕРИТЕЛЯ от по-големи вреди
 7. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ и да осигури необходимите доказателства, ако ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦЪТ не изпълни задълженията си, както и ако бъде причинена вреда на имуществото, придобито или държано от КОМИСИОНЕРА за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ.
 8. В случаите по предходната точка КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно да прехвърли на ДОВЕРИТЕЛЯ правата си спрямо третото лице, ако ДОВЕРИТЕЛЯТ поиска това.
 9. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да уведоми до 3 работни дни ДОВЕРИТЕЛЯ за изпълнението на възложената му поръчка.
 10. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да пази имуществото, получено от ДОВЕРИТЕЛЯ или трети лица в изпълнение на поръчката.
 11. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълни задълженията и да упражни правата, породени от сделката с ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦА.
 12. КОМИСИОНЕРЪТ има право да задържи вещите, които е придобил за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, или които последният му е предал, когато ДОВЕРИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по настоящия договор.

V. АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА – права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ

 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да приеме резултатите от изпълнението на поръчката.
 2. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да плати възнаграждение на КОМИСИОНЕРА при условията и по реда на раздел VI от настоящия договор.
 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да предостави авансово пълната сума за изпълнение на АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА, включваща:
  • – Цената на стоката и/или услугата
  • – Доставката до адреса в Германия или друга държава в ЕС
  • – Други такси, свързани със закупуването на стоката и/или услугата
 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да предостави авансово още:
  • – Комисионата
  • -Други Такси за АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА, описани в раздел “Цени” на САЙТА (http://dostavki.de/ceni/)
 5. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови направените от КОМИСИОНЕРА във връзка с изпълнението на АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА допълнителни разноски (включва основно транспорта до България) при прехвърляне на правата и задълженията върху стоката и/или услугата.

VI. АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА – комисиона и други такси 

 1. КОМИСИОНЕРЪТ има право да получи:
  • – комисиона, изчислена в проценти от стойността на сключените от него сделки
  • – Други Такси за АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА
  • – всички комисиони и такси са описани в раздел “Цени” на САЙТА (http://dostavki.de/ceni/)
 2. Дължимите суми от ДОВЕРИТЕЛЯ ще бъдат закръгляни по начин, описан в раздел “Цени” на САЙТА(http://dostavki.de/ceni/)
 3. Комисионата ще бъде платена по начин, описан в раздел “Цени” на САЙТА(http://dostavki.de/ceni/)

VII. АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА – отговорности и неустойки

 1. КОМИСИОНЕРЪТ отговаря за изпълнение на задълженията от ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦА, само когато е било уговорено да сключи сделката на кредит и е знаел или е трябвало да знае, че ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦА не е в състояние да я изпълни.
 2. КОМИСИОНЕРЪТ дължи неустойка в пълния размер на авансово платената сума за изпълнение на АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА, ако се отклони от поръчката на ДОВЕРИТЕЛЯ и последният откаже да приеме сделката.
 3. При забава на ДОВЕРИТЕЛЯ при плащане на дължимата комисиона или на обезщетение за направените разноски, той дължи неустойка в размер на:
  • – 1 % (един процент) от просрочената сума дневно
  • – не повече от 10 % (десет процента)

VIII. АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА – прекратяване на договора

 1. КОМИСИОНИЯТ ДОГОВОР се прекратява:
  • – с изпълнение на АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА – с предаването на стоката и/или услугата (предемет на този договор), заедно с документ за това в хартиен или електронен вариант – приемо-предавателен протокол
  • – ако поръчката е само заплащане на стока и/или услуга АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА се счита за изпълнена с предоставянето на документ за извършеното плащане на ДОВЕРИТЕЛЯ от КОМИСИОНЕРА
  • – по взаимно съгласие на страните
  • – когато изпълнението на поръчката стане невъзможно
  • – при смърт или поставяне под запрещение на някоя от страните, респективно при прекратяване на юридическото лице
  • – с оттеглянето на поръчката от ДОВЕРИТЕЛЯ
  • – с отказ на КОМИСИОНЕРА от поръчката
 2. ДОВЕРИТЕЛЯТ може да оттегли поръчката изцяло или отчасти преди КОМИСИОНЕРЪТ да сключи съответните изпълнителни сделки. В този случай ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на КОМИСИОНЕРА възнаграждението и направените от него разходи до оттеглянето на поръчката.
 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да се разпореди с намиращото се у КОМИСИОНЕРА негово имущество в двумесечен срок от датата на оттегляне на поръчката.
 4. Ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не се разпореди с горепосоченото имущество в едномесечния срок по предходната алинея, КОМИСИОНЕРЪТ има право да даде това имущество за пазене за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ или с оглед покриване на своите претенции към ДОВЕРИТЕЛЯ -да продаде имуществото на възможно най-изгодна за него самия цена. В последния случай КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен, след като удовлетвори своите претенции от получената цена, да изплати остатъка на ДОВЕРИТЕЛЯ в срок от 20 работни дни от датата на получаване на сумата от продажбата.
 5. КОМИСИОНЕРЪТ има право да се откаже от поръчката само при виновно неизпълнение на настоящия договор от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ. В този случай той може да иска от ДОВЕРИТЕЛЯ уговореното възнаграждение и обезщетение за направените разходи.
 6. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми писмено ДОВЕРИТЕЛЯ за отказа си от АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА – с хартиено писмо по пощата или електронен документ – e-mail или друг вид съобщение
 7. Когато договора е прекратен преди купуването на стоките и/или услугите, КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да възстанови на ДОВЕРИТЕЛЯ следните суми, ако са платени авансово:
  • – Цената на стоката и/или услугата
  • – Доставката до адреса в Германия или друга държава в ЕС
  • – Други такси, свързани със закупуването на стоката и/или услугата
  • – Комисионата
 8. КОМИСИОНЕРЪТ не е длъжен да възстановява следните суми, ако са платени авансово:
  • Други Такси за АСИСТИРАНАТА ПОРЪЧКА, описани в раздел “Цени” на САЙТА (http://dostavki.de/ceni/)

IX. АСИСТИРАНА ПОРЪЧКА – други условия

 1. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните с отделно писмено споразумение.
 2. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си в писмена форма – с хартиено писмо по пощата или електронен документ (e-mail или друг вид електронно съобщение)
 3. Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора спорове чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
 4. Всеки съдебен спор, възникнал от или във връзка с този КОМИСИОНЕН ДОГОВОР ще бъде разглеждан в рамките на изключителната компетентност на съдилищата на град София, България, при спазване на разпоредбите, относно юрисдикцията при потребителски сключени договори, посочени с Регламент (ЕО) 44/2001 или задължителни еквиваленти правила и правилници, ако е приложимо.
 5. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство.
 6. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са актуална версия1 и влизат в сила от 14.07.2013 г.

 

1 – история на версиите:
 • – 14 Юли 2013 – версия 2.0 на Общите Условия – Комисионен Договор с премахване на услуга Транспорт
 • Предишни версии: 
 • –- 31 Януари 2012 г. версия 1.1 – официално публикувана  
 • –- 3 Август 2011 – версия 1.0 на Общите Условия – включваща услуга Транспорт